یوزرنیم پسورد نود 32 پنج شنبه 22 آذر 1397

یوزرنیم پسورد نود 32 پنج شنبه 22 آذر 1397 سه شنبه ۲۰ آذر ۹۷یوزر پسورد نود 32 چهارشنبه 21 آذر 1397 پسورد نود 32 تاریخ پنج شنبه 22 آذر 1397لایسنس نود 32 24 آذر 1397کد لایسنس آنتی ویروس نود 32 چهارشنبه 21 آذر 1397 آپدیت نود 32 ۲۰ یوزر پسورد آذررایگان نود 32 آذر سه شنبه ۲۰ آذر ۹۷سریال رایگان آنتی ویروس پسورد 32 nod32یوزرنیم پسورد نود 32 پنج شنبه 22 آذر 1397پسورد نود 32 ورژن 8 آپدیت نود3 2 ورژن 12 لایسنس نود 32 ورژن 12 ورژن 8 9

Username:TRIAL-0235046876
Password:fp4tsnu3rd

Username:TRIAL-0235046874
Password:khbubun9mb

Username:TRIAL-0235048797
Password:58u72x2fcb

Username:TRIAL-0242037643
Password:rfebjh9tb2

Username:TRIAL-0242037655
Password:fat63ca2m8

Username:TRIAL-0242037677
Password:x5xkrtvb6h

update nod 32

2KVP-X9FW-2FX2-HMXE-6G5X

CAVD-XC5R-JCHJ-46JV-BUFN

8AVE-XWW4-UNE4-C6WS-AG57

4VGG-X7DT-8V7C-RP5M-5S6G

XAPU-X254-VSEN-XU4H-TRNG

license nod 32

UVWU-X8AH-JPWC-RFX2-4HW5

یوزرنیم پسورد نود 32 پنج شنبه 22 آذر 1397

یوزرنیم پسورد نود 32 چهارشنبه 21 آذر 1397

یوزرنیم پسورد نود 32 چهارشنبه 21 آذر 1397 دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷یوزر پسورد نود 32 سشنبه 20 آذر 1397 پسورد نود 32 تاریخ چهارشنبه 21 آذر 1397لایسنس نود 32 جمعه 23 آذر 1397کد لایسنس آنتی ویروس نود 32 سشنبه 20 آذر 1397 آپدیت نود 32 ۱۹ یوزر پسورد آذررایگان نود 32 آذر دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷سریال رایگان آنتی ویروس پسورد 32 nod32یوزرنیم پسورد نود 32 چهارشنبه 21 آذر 1397پسورد نود 32 ورژن 8 آپدیت نود3 2 ورژن 12 لایسنس نود 32 ورژن 12 ورژن 8 9

Username:TRIAL-0235046876
Password:fp4tsnu3rd

Username:TRIAL-0235046874
Password:khbubun9mb

Username:TRIAL-0235048797
Password:58u72x2fcb

Username:TRIAL-0242037643
Password:rfebjh9tb2

Username:TRIAL-0242037655
Password:fat63ca2m8

Username:TRIAL-0242037677
Password:x5xkrtvb6h

update nod 32

2KVP-X9FW-2FX2-HMXE-6G5X

CAVD-XC5R-JCHJ-46JV-BUFN

8AVE-XWW4-UNE4-C6WS-AG57

4VGG-X7DT-8V7C-RP5M-5S6G

XAPU-X254-VSEN-XU4H-TRNG

license nod 32

UVWU-X8AH-JPWC-RFX2-4HW5

یوزرنیم پسورد نود 32 چهارشنبه 21 آذر 1397

یوزرنیم پسورد نود 32 سشنبه 20 آذر 1397

یوزرنیم پسورد نود 32 سشنبه 20 آذر 1397 یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷یوزر پسورد نود 32 دوشنبه 19 آذر 1397 پسورد نود 32 تاریخ سشنبه 20 آذر 1397لایسنس نود 32 پنج شنبه 22 آذر 1397کد لایسنس آنتی ویروس نود 32 دوشنبه 19 آذر 1397 آپدیت نود 32 ۱۸ یوزر پسورد آذررایگان نود 32 آذر یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷سریال رایگان آنتی ویروس پسورد 32 nod32یوزرنیم پسورد نود 32 سشنبه 20 آذر 1397پسورد نود 32 ورژن 8 آپدیت نود3 2 ورژن 12 لایسنس نود 32 ورژن 12 ورژن 8 9

sername:TRIAL-0238636040
Password:j69a77fhpd

Username:TRIAL-0238636036
Password:j2u3c58aa2

Username:TRIAL-0238636034
Password:mjjpu5c2ej

Username:TRIAL-0243993386
Password:6b7ecnbhjp

Username:TRIAL-0243993393
Password:xc3h5panev

Username:TRIAL-0243993403
Password:nxsnamxcu7

TTAR-X3SA-6CEC-WCPX-MWTD

B36E-XFFW-AT8H-MK7A-TX6N

W5D9-X5CR-WK78-PNNJ-BPFV

NDS5-XPK9-729W-GW6H-FTJA

FDT5-XHUP-AD5N-6CGA-RDX

8PFS-XK46-UU94-RUEC-EHN8

 

یوزرنیم پسورد نود 32 سشنبه 20 آذر 1397

یوزرنیم پسورد نود 32 دوشنبه 5 آذر 1397

یوزرنیم پسورد نود 32 دوشنبه 5 آذر 1397 شنبه ۳ آذر ۹۷یوزر پسورد نود 32 یکشنبه 4 آذر 1397 پسورد نود 32 تاریخ دوشنبه 5 آذر 1397لایسنس نود 32 چهارشنبه 7 آذر 1397کد لایسنس آنتی ویروس نود 32 یکشنبه 4 آذر 1397 آپدیت نود 32 ۳ یوزر پسورد آذررایگان نود 32 آذر شنبه ۳ آذر ۹۷سریال رایگان آنتی ویروس پسورد 32 nod32یوزرنیم پسورد نود 32 دوشنبه 5 آذر 1397پسورد نود 32 ورژن 8 آپدیت نود3 2 ورژن 12 لایسنس نود 32 ورژن 12 ورژن 8 9

Username:TRIAL-0235046876
Password:fp4tsnu3rd

Username:TRIAL-0235046874
Password:khbubun9mb

Username:TRIAL-0235048797
Password:58u72x2fcb

Username:TRIAL-0242037643
Password:rfebjh9tb2

Username:TRIAL-0242037655
Password:fat63ca2m8

Username:TRIAL-0242037677
Password:x5xkrtvb6h

update nod 32

2KVP-X9FW-2FX2-HMXE-6G5X

CAVD-XC5R-JCHJ-46JV-BUFN

8AVE-XWW4-UNE4-C6WS-AG57

4VGG-X7DT-8V7C-RP5M-5S6G

XAPU-X254-VSEN-XU4H-TRNG

license nod 32

UVWU-X8AH-JPWC-RFX2-4HW5

یوزرنیم پسورد نود 32 دوشنبه 5 آذر 1397

یوزرنیم پسورد نود 32 26 آبان 1397

یوزرنیم پسورد نود 32 26 آبان 1397 پنجشنبه ۲۴ آبان ۹۷یوزر پسورد نود 32 جمعه 25 آبان 1397 پسورد نود 32 تاریخ 26 آبان 1397لایسنس نود 32 دوشنبه 28 آبان 1397کد لایسنس آنتی ویروس نود 32 جمعه 25 آبان 1397 آپدیت نود 32 ۲۴ یوزر پسورد آبانرایگان نود 32 آبان پنجشنبه ۲۴ آبان ۹۷سریال رایگان آنتی ویروس پسورد 32 nod32یوزرنیم پسورد نود 32 26 آبان 1397پسورد نود 32 ورژن 8 آپدیت نود3 2 ورژن 12 لایسنس نود 32 ورژن 12 ورژن 8 9

Username:TRIAL-0235046876
Password:fp4tsnu3rd

Username:TRIAL-0235046874
Password:khbubun9mb

Username:TRIAL-0235048797
Password:58u72x2fcb

Username:TRIAL-0242037643
Password:rfebjh9tb2

Username:TRIAL-0242037655
Password:fat63ca2m8

Username:TRIAL-0242037677
Password:x5xkrtvb6h

update nod 32

2KVP-X9FW-2FX2-HMXE-6G5X

CAVD-XC5R-JCHJ-46JV-BUFN

8AVE-XWW4-UNE4-C6WS-AG57

4VGG-X7DT-8V7C-RP5M-5S6G

XAPU-X254-VSEN-XU4H-TRNG

license nod 32

UVWU-X8AH-JPWC-RFX2-4HW5

یوزرنیم پسورد نود 32 26 آبان 1397

یوزر پسورد نود 32 ورژن 4 5 6 7 8 سشنبه 22 آبان 1397

یوزر پسورد نود 32 ورژن 4 5 6 7 8 سشنبه 22 آبان 1397 دوشنبه ۲۱ آبان ۹۷لایسنس اسمارت سکوریتی ورژن 12 سشنبه 22 آبان 1397 پسورد نود 32 تاریخ چهارشنبه 23 آبان 1397لایسنس نود 32 جمعه 25 آبان 1397کد لایسنس آنتی ویروس نود 32 سشنبه 22 آبان 1397 لایسنس رایگان نود 32 آپدیت نود 32 ۲۱ آنتی ویروس نود 32 ورژن 4 5 6 7 8 9 10 آبانرایگان نود 32 آبان دوشنبه ۲۱ آبان ۹۷جدیدترین یوزر پسورد 32 لایسنس رایگان nod32یوزر پسورد نود 32 ورژن 4 5 6 7 8 سشنبه 22 آبان 1397 جدیدترین آپدیت نود 32

Username:TRIAL-0235046876
Password:fp4tsnu3rd

Username:TRIAL-0235046874
Password:khbubun9mb

Username:TRIAL-0235048797
Password:58u72x2fcb

Username:TRIAL-0242037643
Password:rfebjh9tb2

Username:TRIAL-0242037655
Password:fat63ca2m8

Username:TRIAL-0242037677
Password:x5xkrtvb6h

update nod 32

2KVP-X9FW-2FX2-HMXE-6G5X

CAVD-XC5R-JCHJ-46JV-BUFN

8AVE-XWW4-UNE4-C6WS-AG57

4VGG-X7DT-8V7C-RP5M-5S6G

XAPU-X254-VSEN-XU4H-TRNG

license nod 32

UVWU-X8AH-JPWC-RFX2-4HW5

یوزر پسورد نود 32 ورژن 4 5 6 7 8 سشنبه 22 آبان 1397

کد لایسنس ورژن 9 10 11 12 سشنبه 22 آبان 1397

کد لایسنس ورژن 9 10 11 12 سشنبه 22 آبان 1397 دوشنبه ۲۱ آبان ۹۷لایسنس اسمارت سکوریتی ورژن 12 سشنبه 22 آبان 1397 پسورد نود 32 تاریخ چهارشنبه 23 آبان 1397لایسنس نود 32 جمعه 25 آبان 1397کد لایسنس آنتی ویروس نود 32 سشنبه 22 آبان 1397 لایسنس رایگان نود 32 آپدیت نود 32 ۲۱ آنتی ویروس نود 32 ورژن 4 5 6 7 8 9 10 آبانرایگان نود 32 آبان دوشنبه ۲۱ آبان ۹۷جدیدترین یوزر پسورد 32 لایسنس رایگان nod32کد لایسنس ورژن 9 10 11 12 سشنبه 22 آبان 1397 جدیدترین آپدیت نود 32

پسورد نود 32 در تاریخ شنبه 19 آبان 97 ، آپدیت نود 32 یکشنبه 20 آبان 97 ، یوزرنیم پسورد نود 32 دوشنبه 22 آبان 97 , یوزر پسورد ود 32 سشنبه 23 آبان 97 , لایسنس نود 32 چهارشنبه 24 آبان 97 , آپدیت روزانه نود 32 پنجشبنه 25 آبان 97 , یوزر پسورد نود 32 اسمارت سکوریتی ، پسورد آنتی ویروس نود 32, یوزرنیم رایگان آنتی ویروس نود32 ، لایسنس آنتی ویروس نود32 ورژن 4 5 6 جمعه 25 آبان 97

آپدیت نود 32

 

Username:TRIAL-0234806337
Password:vb5sjpdbb6

Username:TRIAL-0234806338
Password:4kd26bt2p6

Username:TRIAL-0234806334
Password:ahnvr6h727

Username:TRIAL-0241906145
Password:hc4hu72dc6

Username:TRIAL-0241906155
Password:e7tmttnkc3

Username:TRIAL-0241906170
Password:pu97jam2v2

 

کد لایسنس آنتی ویروس نود 32 ، کد لایسنس نود 32 ، لایسنس رایگان نود 32 , لایسنس امروز نود 32 ، لایسنس نود 32

UA7A-XRHU-J2T5-MBV4-VB94

WKHP-XBWW-RXTH-4ABE-XBEG

DJSW-XFSM-5H8F-JUTW-3RE3

9SM7-XNMM-FS3U-8RT8-D8MB

7DX8-XFEA-3WCG-23T9-R8PP

X3NP-X2VP-B33R-2997-HX55

کد لایسنس ورژن 9 10 11 12 سشنبه 22 آبان 1397

آپدیت آفلاین نود 32 ( امروز )

آپدیت آفلاین نود 32 جمعه 9 آذر 97

این وب سایت هر روز فایل های آپدیت آفلاین جدید را بر طبق آخرین دیتابیس نود 32 قرار می دهد.

با این فایل های آپدیت آفلاین می توان آنتی ویروس را براحتی آپدیت نمود.

توضیحات:

مرحله اول: ابتدا بنابه نسخه آنتی ویروس شما که دو دسته هست توجه فرمایید:

1- Eset Smart Security

2- Eset NOD32 Anti virus

مرحله دوم: سپس روی یکی از لینک های زیر که نوع آنتی ویروس شما رو مشخص میکنه کلیک کنید:

(اگر در هنگام دانلود یوزرنیم و پسورد خواست می تونید از رمز های زیر استفاده کنید)

 

لینک دانلود مستقیم – Direct Link

Download Eset Smart Security OFFLINE UPDATE

Download Eset NOD32 Anti-virus OFFLINE UPDATE

============================

اما برای آپدیت آنلاین نود32 می تونید از رمزهای زیر استفاده کنید.

Username:TRIAL-023905392
Password:hh9jnc82ur

Username:TRIAL-0239054397
Password:sthp4x26bv

Username:TRIAL-0239054391
Password:5v2fbv3pte

Username:TRIAL-0238845509
Password:a7acjetb3x

Username:TRIAL-0238845512
Password:sfrt23mrrh

5TA7-XJ3J-HK24-HRMN-2RN7

2HKX-XC3N-2VSS-V3RD-TNCK

 

آموزش آپدیت آفلاین نود 32

برای آپدیت آفلاین مراحل زیر را انجام دهید:

1-
ابتدا فولدر حاوی آپدیت آفلاین آنتی ویروس NOD32 را دانلود و به کمک برنامه WINRAR از حالت فشرده خارج سازید و در جایی از هارد دیسک سیستم خود قرار دهید مثلا فولدر را با نام Up-Nod در ریشه یکی از درایوها مانند C کپی کنید.(سعی کنید آدرس کوتاه تر باشد در صورت بلند بودن آدرس، موقع آپدیت نود 32 ممکن است مشکل پیش بیاد)

2-
پوشه آپدیت را باز کرده و مطابق شکل زیر آدرس پوشه را کپی بگیرید.

آموزش آپدیت آفلاین نود 32 همه ورژن های آنتی ویروس Nod32

3- سپس بر روی آیکون NOD32 در کنار ساعت ویندوز دابل کلیک کرده تا برنامه باز شود.

آموزش آپدیت آفلاین نود 32 همه ورژن های آنتی ویروس Nod32
4- از منوی سمت چپ برنامه نود32 گزینه Setup را کلیک کرده و مطابق شکل آخرین گزینه را کلیک نمائید.

نکته:
میتوانید بجای مرحله 4 با فشار دادن کلید F5 اینکار را انجام دهید.

آموزش آپدیت آفلاین نود 32 همه ورژن های آنتی ویروس Nod32
5- در پنجره باز شده از سمت چپ گزینه  Update را انتخاب کرده و در سمت راست دکمه Edit را کلیک نمائید.

نکته مهم:
در صورتی که شما از نسخه 5 به بالای نود32 استفاده می کنید احتمالا این دکمه غیر فعال است برای فعال کردن این دکمه به «این صفحه» بروید و آن را فعال کنید و بعد از آن ادامه آموزش رو انجام دهید ولی اگر فعال است به ادامه آموزش توجه کنید.

آموزش آپدیت آفلاین نود 32 همه ورژن های آنتی ویروس Nod32

6- در کادر Update servers آدرس پوشه آپدیتی را که از قبل کپی گرفته بودیم را قرار دهید.

آموزش آپدیت آفلاین نود 32 همه ورژن های آنتی ویروس Nod32
7- دکمه Add را کلیک نمائید تا آدرس انتخاب شود و در کادر Update servers List نمایش داده شود و در آخر دکمه OK تمام پنجره ها را بزنید.
8- در منوی اصلی برنامه از سمت چپ Update را انتخاب کرده و در سمت راست گزینه Update servers را کلیک نمائید تا برنامه شروع به آپدیت کردن نماید و در آخر دکمه Ok را کلیک نماوید.
آموزش آپدیت آفلاین نود 32 همه ورژن های آنتی ویروس Nod32
نکته: برای دفعات بعد دیگر لازم نیست این مراحل رو انجام بدید فقط محتویات داخل پوشه Up-Nod رو پاک کنید و آپدیت جدیدی که دانلود می کنید رو جایگزین کنید و مرحله 17 رو اجرا کنید!

نکته:
بعد از اتمام عملیات آپدیت، از لیست Update Server، حتما مسیر پوشه را پاک کرده و روی عبارت Choose automatically قرار دهید.نکته: اگه براتون امکان دارد(پیشنهاد ما همینه) آنتی ویروس خود را به صورت آنلاین آپدیت کنید! چون هم حجم آپدیت کمتره “البته به غیر از بار اول” و هم آسون تره فقط نیاز به یوزرنیم و پسورد دارید که میتونید با مراجعه به آدرس یوزر پسورد نود 32 را دریافت کنید!————————————–

آپدیت افلاین نود 32 آپدیت افلاین اسمارت سکوریتی نود 32 ورژن  4 5 6 7 8 9 11 12

دانلود رایگان آپدیت آفلاین نود  32  دانلود رایگان جدیدترین آپدیت آفلاین نود  2

دانلود رایگان جدیدترین آپدیت آفلاین نود 32 ورژن   آموزش آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 8

دانلود رایگان آپدیت آفلاین نود 32 با لینک مستقیم  آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 10

Searches related to دانلود رایگان آپدیت آفلاین نود  32  دانلود رایگان آپدیت آفلاین نود 32 با لینک مستقیم  دانلود رایگان جدیدترین آپدیت آفلاین نود 32

دانلود رایگان جدیدترین آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

آموزش آپدیت آفلاین نود 32  دانلود آپدیت آفلاین eset smart security

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 10  آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 11

آپدیت نود 32 جمعه 18 آبان 97

چهارشنبه 16 آبان 97 یوزرنیم و پسورد آپدیت نود32 97/8/16 یوزرنیم و پسورد نود32 ورژن 4, 5, 6 نود32 چهارشنبه 16 آبان 97 کد آپدیت نود32 ورژن 7, 8, 9 لایسنس آپدیت نود32 جدیدترین آپدیت نود32 چهارشنبه 16 آبان 97 آپدیت جدید نود32 97/8/16 آپدیت روزانه نود32 ورژن 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 چهارشنبه 16 آبان 97 آخرین آپدیت نود32 97/8/16 آپدیت رایگان نود32 97/8/16 آپدیت امروز

آپدیت نود 32

NOD32 Smart Security Update 2018/11/07

Username:TRIAL-0234806337
Password:vb5sjpdbb6

Username:TRIAL-0234806338
Password:4kd26bt2p6

Username:TRIAL-0234806334
Password:ahnvr6h727

Username:TRIAL-0241906145
Password:hc4hu72dc6

Username:TRIAL-0241906155
Password:e7tmttnkc3

Username:TRIAL-0241906170
Password:pu97jam2v2

 

لایسنسن نود 32

UA7A-XRHU-J2T5-MBV4-VB94

WKHP-XBWW-RXTH-4ABE-XBEG

DJSW-XFSM-5H8F-JUTW-3RE3

9SM7-XNMM-FS3U-8RT8-D8MB

7DX8-XFEA-3WCG-23T9-R8PP

X3NP-X2VP-B33R-2997-HX55

یوزر پسورد نود 32 یکشنبه 13 آبان 97

یوزرپسورد نود 32 شنبه 12 ابان 97 ، یوزر پسورد اسمارت سکوریتی ، لایسنس یکشنبه 13 ابان 97

Username:TRIAL-0234003368
Password:uhkcce6vxn

Username:TRIAL-0234003371
Password:29n63cd37h

Username:TRIAL-0234003370
Password:ecsb42ejhb

Username:TRIAL-0241353191
Password:dj9x7s732h

Username:TRIAL-0241353195
Password:etx45v6ran

Username:TRIAL-0241353175
Password:s9k32dbfb9

2T6W-X2GM-7JR3-UA23-XUC8

SS45-X7K6-GWU4-XMRG-29NS

WH4T-XK3S-HWA5-PFPD-XWRX

9SK4-XARC-U8MB-GEDT-RBSS

K3WT-X679-XD8B-NNS5-3PU9

 

یوزر پسورد نود 32 یکشنبه 13 آبان 97